KEYNOTE SPEAKER

Professor Sascha Kraus

Free University of Bozen-Bolzano, Italy